Crea sito

Nui ca addummannavami a ron Gaitanu: comu mi chiamu? e issu ruspunneva: nùrucu ri chiuppu, palu ri vita, angonu siccu.....
Nui ca ascievami foru cu lu mussu spuorcu ri salsa pu fa vuré ch'avevami mangiatu....
Nui ca carriavami ri bombulu a Cilistinu....
Nui c'a chi t'addummannava "che t'hé mangiatu?" ruspunnevami "carnu e maccaruni"...
Nui ca cu la nnammurata ngi scruvevami "Fermo posta"…
Nui ca facevami la nuvena ri li muorti, muttevami nu cirogginu ind'a nu schatulu e ievami a lu cambusandu.....
Nui ca facevami l'amoru sulu guardannuci ind'a l'uocchi...
Nui ca facevami lu teatru a lu furnu ri Pippinella (Truianu) e trasformarmi "Sangue romagnolo" in "Sangu ri Vagnuli"
Nui ca finiti li vuscuottti ru ghiemmi a circà all'esteru.....
Nui ca guardavami la televisionu ind’a la democrazia cristiana e li democratici cristiani si la guardavanu a la casa......
Nui ca carriavami ru leuna...(sulu a chi pagava) po, Matucciu e Toninu, si feciunu la carriola e purdiemmi la fatia....
Nui ca ievami accogli li fierri viecchi e ru purtammi a Fellinu....
Nui ca ievami a accattà 50 grammi ri cunserva andò Ndunetta la finanzera....
Nui ca ievami a la scola a l'edificiu e pu ngi nfucà avevami mettu ru leuna ind'a la stufa....
Nui ca ievami a la televisionu a la sezionu ri la monarchia...
Nui ca ievami a niri ri gallinu, vunnevami r'ova e ngi'accattavami su sicarettu "Stop"....
Nui ca ievami a piglià ru panu ri Sand'Andoniu....
Nui ca ievami a ru butatu r'Austinu pu ngi'appennu a lu postalu....
Nui ca ievami accattà l'acciu e ru pastunacu andò Bellazia....
Nui ca ievami tuttu ru matinu a servu la messa a S.Maria Vetere pu l'angarizia ri ngi'abbushcà quacche 10 liru quannu si ieva a binirici ma siccomu Ronn'Eugenia sparteva malamendu, prima r'arruvà a la Chiesa ind'a lu succhiutiellu rustava chiù acqua sanda ca cinqu e dieci liru......
Nui ca jucavami a pallonu Noppacastiellu e Peppu ri Grella ngi squartava li "superflex"....
Nui ca la festa ri S.Andoniu facevami sgarrubbà la pila ri muluni...
Nui ca la scola, a la ricreazionu abballavami lu tresconu....
Nui ca la sera succutavami ru gallinu pu l'ammasuonu....
Nui ca lu barru ngi pigliavami nu bicchieru r'aqua e citratu....
Nui ca lu barru ngi pigliavami nu cuppettu ra 10 (liru) a limonu e cioccolatu....
Nui ca lu primu dentifriciu a la colonia marina....ngi lu mangiammi!....
Nui ca lu telefoninu lu facevami cu doi shcatulu ri cunserva gnondu cu nu funiciellu....
Nui ca muttevami ru panu ngimma lu mussu ri "Bobbi" lu canu ri ronn'Andoniu Ebreu, e ducevami :"a la guerra, al guerra, quannu spara lu cannonu faci ci tta bum" e sulu a lu bum l'animalu azava lu mussu e angappava ru panu senza farilu caré....
Nui ca muttiemmi ru zuccaru inda a la masticanda cu la fa ruvundà natavota roci....
Nui c'a Natalu scruvevami la letterina...
Nui ca ngi mangiavami li vuscuotti ri ndurseta nfussi e cu la pummarola nmiezzu....
Nui ca pescavami a l'Ofandu cu lu chiurnicchiu...
Nui ca prima ri parti a l'esteru rucevami bongiorno a tutti...ma quannu turnavami pu butà erami liberi....
Nui ca pu fà sandanduonu ievami pu ru cambagnu a accogli ru leuna....
Nui ca pu guardà la televisionu a lu barru ngi pigliavami nu bicchieru ri "spuma rosa"....
Nui ca pu ngi fà lu bagnu ievami a li valluni...
Nui ca purtammi la curona appriessu a lu muortu...cu lu permessu ri Grazia R'Angiulonu....
Nui ca purtavami la fazzatora a li valluni pu fà la barca...
Nui ca quannu lu presidu Vincenzo De Mita ngi spiegava li bolscevichi e Alcide De Gasperi, capevami ca li bolscevichi (brutti e barbari) aveva accisu De Gasperi.....
Nui ca quannu tuniemmi nu paninu cu la murtatella...aviemma farà "nu muzzucu" a li cumpagni...
Nui ca ra coppa lu muraglionu candavami "Only you" e "Diana"....
Nui ca saglievami ngoppa lu cambanaru pu sunà la grolia. Dui tiravanu ru funa ri lu cambanonu e unu lu battagliu ri la muzzana....nda-nda-bom...nda-nda-bom...
Nui ca scappavami ind'a li vichi tuzzulannu a tuttu ru casu....
Nui ca sciarravami pu fà lu scuorzu ri la pulenda....
Nui ca sciarravami si sulu unu ti luvava lu vettu ra gnimma la spalla....
Nui ca sciarravami tra democrazia cristiana e spiga di grano....
Nui ca si faciemmi li "bulli" a la scola, acchiappammi ma paliata ra lu professoru e n’ata a casa quannu gi ritirammi....
Nui ca tra Natalu e capurannu sparavami ru bottu a muru...
Nui c'ammu fattu la guerra sandurunatu ngoppacastiellu e nun g’é mai statu nu feritu....
Nui chi curriemmi cu lu chirchiu e si gi vurevanu quiri chiu gruossi ngi lu luvavanu....
Nui chi ruriemmi quannu suntiemmi parlà vagnulesu....
Nui cu ngi fa na partita a " Bowling " iucammi a stacciu....
Nui 'cu sendu nu discu, prima s'aveva cu l'affulatora appundì ru pundinu , e doppu cu na munuvella s’aveva rà la corda a lu grammofanu ca patrumu saveva
purtatu ra la Svizzera...
Nui sicchi sicchi, passammi la visita a Chiasso...nuri! e quiri chiatti chiatti avevanu lu postu ra la demograzia cristiana....